Regulamin newslettera

Regulamin Newslettera
Regulamin Newslettera, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki stron usługi Newsletter świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie Newslettera.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Newslettera – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Regulamin – Regulamin Newslettera;
Administrator – dane firmy/osoby
Użytkownik – osoba, która zapisała się na usługę Newslettera;
Usługa – usługa Newsletter;
Umowa o Usługi- umowa o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną.
Rozdział 2.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
Usługi oferowane przez Administratora polegają na otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących z nim;
Z chwilą zaznaczenia pola i przyciśnięcia przycisku „Wyślij” dochodzi do zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na Newsletter, w tym do zawarcia umowy o świadczenie usług Newsletter drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
Rozdział 3.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
W celu prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet posiadającego oprogramowanie umożliwiające odbieranie oraz odczytywanie wiadomości mailowych.
Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych
Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newslettera wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
Obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują. Nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samo powielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
Możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);
Sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.
Rozdział 4.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
Warunki zawarcia Umowy
Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które posiadają 16 lub więcej lat oraz podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, przycisnęły przycisk „Wyślij” w tym zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz potwierdziły swój adres e-mail
Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi, wymaga podania aktualnego i prawdziwego adresu poczty elektronicznej.
Warunki rozwiązania Umowy
Rozwiązanie Umowy może nastąpić w szczególności:
Na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „Wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów;
Z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub w przypadku braku aktywności (np. otworzenia wiadomości lub kliknięcia w zawarte w nim linki) Użytkownika przez okres co najmniej roku od ostatniej aktywności.
Poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych;
Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zakończenia świadczenia Usługi bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
Rozdział 5.
Ochrona danych osobowych oraz poufność
Warunki zawarcia Umowy
Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb realizacji Usługi jest Administrator.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności wysyłki Newslettera.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług.
Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Osobom, których dane przetwarzane są w powyższym celu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania;
Prawo żądania usunięcia danych osobowych;
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Prawo do przenoszenia danych osobowych,
Prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
Prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Rozdział 6.
Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany Regulaminu
Postępowanie reklamacyjne
Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Usługi w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail:
Wszelkie wiadomości dotyczące Usługi powinny być przesyłane na adres e-mail:
Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Tryb zmiany Regulaminu
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Informacje o zmianie Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronach internetowych Administratora.
Rozdział 7. Postanowienia końcowe
Prawo i sąd właściwy
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
Wykładnia postanowień Regulaminu
Tytuły rozdziałów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.